حمیدرضاشمسایی

حمیدرضاشمسایی

مدیر عامل و بنیانگذار شرکت مهرساز گستر پارس